Δικαίωμα Υπαναχώρησης - Επιστροφές

1. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από σύμβαση που συνάπτετε μέσω της Ιστοσελίδας εντός 14 ημερών χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης. Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία που αποκτάτε τη φυσική κατοχή των παραγγελθέντων Προϊόντων ή του τελευταίου απεσταλμένου Προϊόντος (σε περίπτωση πολλαπλών παραδόσεων).

2. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή e-mail). Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο υπαναχώρησης που μπορείτε να βρείτε εδώ και να μας το στείλετε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kosmoride-support@kosmocar.gr. Μόλις λάβουμε την ενημέρωσή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις ενέργειες που θα απαιτηθούν στη συνέχεια.

3. Αποδεκτά προς επιστροφή είναι μόνο καινούργια, μη χρησιμοποιημένα και μη φθαρμένα Προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία και συνοδεύονται από την κάρτα εγγύησής τους. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει επίσης για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί πλήρως.

4. Οφείλετε να μας επιστρέψετε το Προϊόν, με δικά σας έξοδα, εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε ότι υπαναχωρείτε από τη σύμβαση. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του επιστραφέντος Προϊόντος, θα σας επιστρέψουμε κάθε ποσό που έχουμε λάβει από εσάς σχετικά με την αγορά του, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης που αντιστοιχούν στην πιο οικονομική μέθοδο παράδοσης που προσφέρουμε.Tο κόστος επιστροφής των Προϊόντων επιβαρύνει εσάς.

5. Δικαιούμαστε να αφαιρέσουμε από τα χρήματα που θα σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό αντιστοιχεί σε ζημία ή απώλεια της αξίας του Προϊόντος που σας προμηθεύσαμε σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή

6. Οφείλετε να μας επιστρέψετε τα Προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας κοινοποιήσατε την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση. Η εν λόγω προθεσμία θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν επιστρέψετε τα Προϊόντα πριν την πάροδο των 14 ημερών.

7. Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα μας επιστρέψετε τα Προϊόντα ή εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα μας παράσχετε αποδεικτικά περί της επιστροφής των Προϊόντων σε εμάς, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν άλλως μας υποδείξετε εγγράφως.